مناسب سایتهای دانلود

Plan 1

50 گیگابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 2

100 گیگابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 3

200 گیگابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 4

500 گیگابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 5

1 ترابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 6

2 ترابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد

Plan 7

3 ترابایت فضای بکاپ
نامحدود پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
ندارد دیتابیس
نامحدود دیگر امکانات
Directadmin کنترل پنل
بک آپ ندارد